zien

standbeelden

Aarschot kan zich zonder veel schroom de Beeldenstad van het Hageland noemen. Doorheen het stadscentrum en de deelgemeenten zijn tientallen meesterwerken te ontdekken. Download hier de beeldenwandeling, deze wandeling in het stadscentrum brengt u langs alle highlights van onze stad.
 

EN

Without much hesitation, Aarschot can call itself the Sculpture City of the Hageland. Throughout the city centre and the suburbs you can discover dozens of masterpieces. Download here the sculpture walk, this walk in the city centre takes you along all the highlights of our city.

 

begijnhof

Al vanaf midden 13de eeuw was er sprake van een groep vrome vrouwen, begijnen, in Aarschot. Ze woonden in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De begijnen gingen simpelic ende tamelic ende niet curieuselick gekleed en vielen onder de bescherming van de Brabantse hertogen.
In de 15de en 16de eeuw had het begijnhof heel wat te lijden onder de militaire bezettingen en oorlogen. Het werd geplunderd en in brand gestoken. Volgens een officieel rapport van 1580 was de begijnhofkerk afgebrand tot op de steene muren, van binne berooft van alle houtwerck, ornamente als andersints, soo datalles schroomlijk is te aanschauwen. De eerste begijntjes keerden in 1609 vanuit Leuven terug. De gebouwen werden toen in verschillende fasen weer opgebouwd en in 1763 voltooid.
Uit die tijd werd slechts één vleugel bewaard. Deze werd geklasseerd en volledig gerestaureerd. Al de andere gebouwen zijn verdwenen of vernieuwd. Het heropgebouwde begijnhof maakt nu deel uit van het woonzorgcentrum Sint-Rochus.

EN

BEGUINAGE

From the mid-13th century onwards there was talk of a group of pious women, beguines, in Aarschot. They lived in the shadow of the Church of Our Lady. The Beguines dressed simply and tamely and not curiously and were under the protection of the dukes of Brabant.

In the 15th and 16th centuries, the beguinage suffered greatly under military occupations and wars. It was plundered and set on fire. According to an official report from 1580, the beguinage church was burnt down

to the stone walls, and inside it was robbed of all its woodwork, ornaments and other features, so that everything is shameful to behold.

The first beguines returned from Leuven in 1609. The buildings were then rebuilt in several phases and completed in 1763. Only one wing was preserved from that time. This was listed and fully restored. All the other buildings have disappeared or been renovated. The rebuilt beguinage is now part of the Sint-Rochus residential care centre.

Onze-Lieve-Vrouwekerk

Dit imposante gotische gebouw werd opgetrokken tussen 1337 en 1450. De toren is 85 meter hoog en bestaat net zoals de rest van de kerk uit drie steensoorten: ijzerzandsteen uit de plaatselijke steengroeven, witte kalksteen van Gobertingen en baksteen. De afwisselende ijzerzandsteen en witte kalksteen worden speklagen genoemd.

Vredesbeiaard (bezoek op aanvraag toerisme@aarschot.be)
Op 11 november 2018 werd de Vredesbeiaard van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aarschot officieel ingehuldigd.

Een bezoek aan de westertoren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk is een unieke ervaring. Tijdens de beklimming kan je de eerste kamer van de toren bezoeken. Hier kom je meer te weten over de geschiedenis van de gotische kerk tijdens de oorlogen. Vanuit het raam kan je uitkijken over de getijdeheuvel en heb je een prachtig uitzicht over de stad.

Na een beklimming van 200 treden kom je op de derde verdieping bij de indrukwekkende Vredesbeiaard. De klokken hebben elk een unieke versiering.

EN

OUR-LADY-CHURCH

This imposing Gothic building was constructed between 1337 and 1450. The tower is 85 metres high and, like the rest of the church, consists of three types of stone: ironstone from local quarries, white limestone from Gobertingen and brick. The alternating ironstone and white limestone are called soapstone layers.

Peace Carillon
On November 11, 2018, the Peace Carillon of the Church of Our Lady in Aarschot was officially inaugurated. A visit to the west tower of Our Lady's Church is a unique experience. During the climb, you can visit the first room of the tower. Here you can learn more about the history of the gothic church during the wars. From the window you can look out over the tidal hill and have a wonderful view of the city. After climbing 200 steps, you will reach the impressive Peace Carillon on the third floor. The bells each have a unique decoration.

Openingsuren
Maandag 10u – 11u 30
Dinsdag 10u – 11u 30
Woensdag 9u-- 12u
Donderdag 10u – 11u 30
Vrijdag 10u – 11u 30
Zaterdag 9u – 12u
Zondag 9u – 12u

grote markt

Het marktplein, met een oppervlakte van 1936 m², werd vermoedelijk aangelegd in de 14de eeuw. Op de Grote Markt vonden vroeger de bijzondere gebeurtenissen plaats. Hier werden de officiële mededelingen gedaan, hier stonden de belangrijkste gebouwen zoals het stadhuis, de lakenhalle en de gildehuizen. Sinds circa 1200 wordt de wekelijkse markt hier gehouden, die in 1462 een charter van Antoon van Croy kreeg.

De zuidelijke huizenrij
Op het balkon van het voormalige herenhuis van burgemeester Jozef Tielemans werd op 19 augustus 1914 de Duitse officier Stenger doodgeschoten, vermoedelijk door eigen soldaten. De bevelhebber was niet erg geliefd bij de Duitse troepen. De Duitsers beweerden echter dat de Aarschottenaren geschoten hadden. Het gevolg was een bloedige repressie waarbij meer dan 170 burgers werden gedood en het stadscentrum in de as werd gelegd, alsook de zuidkant van de Grote Markt. De wederopbouw van de huizen gebeurde in een soort Vlaamse-Renecaissancestijl. De trapgevels en de baksteenarchitectuur zijn typerend voor de jaren 1920-1925.

EN

LARGE MARKET SQUARE
The market square, with a surface area of 1936 m², was probably laid out in the 14th century. The Great Market used to be the place where special events took place. Official announcements were made here and the most important buildings, such as the town hall, the cloth hall and the guild houses were located here.

Since about 1200, the weekly market has been held here, which received a charter from Antoon van Croy in 1462.

STATELY HOME FACADES
On the balcony of the former mansion of mayor Jozef Tielemans, the German officer Stenger was shot dead on 19 August 1914, presumably by his own soldiers. The commander was not very popular with the German troops. However, the Germans claimed that the people of Aarschot had shot him. The result was a bloody repression in which more than 170 civilians were killed and the city centre was reduced to ashes, as well as the south side of the Grote Markt. The reconstruction of the houses was done in a kind of Flemish-Renaissance style. The stepped gables and the brick architecture are typical of the 1920s-1925s.

molens

Aarschot kan je gerust de molenstad van het Hageland noemen. Elke deelgemeente heeft een eigen molen. In totaal kan je zes molens bezichtigen: drie windmolens en drie watermolens. In het stadscentrum vind je de prachtig gerestaureerde ’s Hertogenmolens. Even buiten de stad vind je de pas gerestaureerde molen van Schoonhoven. Te Rillaar bevindt zich de molen van Leefdael. Het zijn alle drie watermolens. In de deelgemeente Gelrode vind je de windmolen “Moedermeulen” en te Langdorp de “Heimolen”. Ourodenberg heeft zijn “Witte molen”. Alle molens zijn maalvaardig en te bezichtigen behalve de “Witte molen” waarvoor er ook restauratieplannen zijn.

Zin in een fietstocht langs de molens? Bekijk hier de Molenroute

EN

MILLS
Aarschot can easily be called the mill town of the Hageland. Each municipality has its own mill. In total six mills can be visited: three windmills and three watermills. In the city centre, you will find the beautifully restored 's Hertogenmolen. Just outside the city centre you will find the recently restored Schoonhoven mill.

In Rillaar, you will find the Leefdael mill. All three are water mills. In the municipality of Gelrode, you will find the windmill "Moedermeulen" and the "Heimolen" in Langdorp.

Ourodenberg has its "White mill". All the mills are grinding and can be visited, except for the "Witte Molen" (White Mill), for which there are also restoration plans.

Fancy a bike ride along the mills? View the Mill route here

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Goed voor uw culturele gezondheid.